چهارشنبه 9 آذر 1401   20:06:03
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 جایگاه کارگروه و کار ویژه آن چیست؟
با توجه به اینکه رویکرد تدوین استانداردهای ملی  براساس اجماع نظر ذینفعان  و لحاظ نمودن منافع و مصالح کشور مطابق تعریف ذکر شده می‌باشد،لذا جایگاه گروه وکارویژه آن برای تعیین چارچوب برای تدوین استاندارد ملی جامع حکمرانی خوب سازمانی،سلامت اقتصادی و مقابله با فساد، تدوین مقررات ملی با استفاده از استاندارد ملی جامع و سیاستگذاری درمورد تعیین نیازهای توانمند سازی دستگاهها در راستای اجرای موثر مقررات ملی موصوف می باشد. نقش سازمان ملی استاندارد در این کارگروه پشتیبانی فنی و اسنادی می باشد. لازم به ذکر است در کارگروه  افزایش دامنه کاری کارگروه و تعیین زیر مجموعه های کاری، تصمیم گیری خواهد شد.