چهارشنبه 9 آذر 1401   21:29:25
لیست پیش نویس ها
موضوع پیش نویس
رشته فعالیت

موضوع پیش نویسرشته فعالیتحداکثر مهلت اظهار نظرفایل پیوستینظردهی
حکمرانی سازمانی - راهنما
کمیته ملی سیستم مدیریت
1401/05/31
Download
نظردهی
حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی ومقابله با فساد
کمیته ملی سیستم مدیریت
1401/04/31

نظردهی
سیستم های مدیریت تطابق-الزامات به همراه راهنمای استفاده
کمیته ملی سیستم مدیریت
1401/05/31
Download
نظردهی
سیستم‌های مدیریت سوت‌زنی-رهنمودها
کمیته ملی سیستم مدیریت
1401/03/31
Download
نظردهی