چهارشنبه 9 آذر 1401   21:50:20
شیوه ارزیابی استاندارد ملی و مقررات ملی  حکمرانی خوب، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد  به چه صورت است ؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  شیوه ارزیابی استاندارد ملی و مقررات ملی  حکمرانی خوب، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد  به چه صورت است ؟
جایگاه کارگروه و کار ویژه آن چیست؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  جایگاه کارگروه و کار ویژه آن چیست؟
هدف از ورود به این استاندارد ها چیست (ترجمه استاندارد با رعایت ملاحظات بومی و یا تدوین استاندارد جدید با رویکرد فعال )؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  هدف از ورود به این استاندارد ها چیست (ترجمه استاندارد با رعایت ملاحظات بومی و یا تدوین استاندارد جدید با رویکرد فعال )؟
چه تدابیری را در نظر است که  استاندارد یا مقررات ملی مورد بحث دچار آسیب نشود؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  چه تدابیری را در نظر است که  استاندارد یا مقررات ملی مورد بحث دچار آسیب نشود؟
رویکرد پیشنهادی سازمان در قبال استانداردهای موضوع مورد بحث  چیست؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  رویکرد پیشنهادی سازمان در قبال استانداردهای موضوع مورد بحث  چیست؟
جایگاه استاندارد در موضوع تدوین مقررات ملی موضوع مورد بحث چیست ؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  جایگاه استاندارد در موضوع تدوین مقررات ملی موضوع مورد بحث چیست ؟
آیا تابع اهداف برای این مسیر تعریف شده است؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  آیا تابع اهداف برای این مسیر تعریف شده است؟
آیا سازمان ملی استاندارد صلاحیت تدوین مقررات و تنظیم گری را دارد؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  آیا سازمان ملی استاندارد صلاحیت تدوین مقررات و تنظیم گری را دارد؟
آیا رویکرد سازمان  در موضوع مورد بحث کارگروه جنبه توصیه ای دارد ؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  آیا رویکرد سازمان  در موضوع مورد بحث کارگروه جنبه توصیه ای دارد ؟
آیا رویکرد سازمان ملی استاندارد ،پیشنهاد به قانونگذار برای وضع قانون جدید است؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  آیا رویکرد سازمان ملی استاندارد ،پیشنهاد به قانونگذار برای وضع قانون جدید است؟
آیا در پیش‌نویس استاندارد‌ملی تهیه شده از مقررات موجود استفاده شده است؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  آیا در پیش‌نویس استاندارد‌ملی تهیه شده از مقررات موجود استفاده شده است؟
مراجع بین المللی  در حکمرانی خوب سازمانی
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  مراجع بین المللی  در حکمرانی خوب سازمانی
با وجود قوانین و مقررات متعدد در رابطه با فساد و سلامت اداری دلیل ورود سازمان ملی استاندارد در عرصه سلامت اقتصادی و مقابله با فساد چیست؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  با وجود قوانین و مقررات متعدد در رابطه با فساد و سلامت اداری دلیل ورود سازمان ملی استاندارد در عرصه سلامت اقتصادی و مقابله با فساد چیست؟
مزیت استفاده از استانداردها چیست؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  مزیت استفاده از استانداردها چیست؟
تعریف مقررات ملی
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  تعریف مقررات ملی
اصول کار تدوین استاندارد های ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی چگونه است؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  اصول کار تدوین استاندارد های ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی چگونه است؟
استاندارد ملی چیست ؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  استاندارد ملی چیست ؟
استاندارد بین المللی چیست ؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  استاندارد بین المللی چیست ؟
استاندارد چیست؟
 • 1401/2/21 چهارشنبه
  استاندارد چیست؟