چهارشنبه 9 آذر 1401   22:07:42
1401/3/11 چهارشنبه
 کار گروه شماره 1 : کارگروه تدوین استاندارد ملی حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد
کارگروه شماره 2: کارگروه تدوین استاندارد  ملی حکمرانی سازمانی 
کارگروه شماره 3 : کار گروه تدوین استاندارد ملی سیستم مدیریت تطابق