چهارشنبه 9 آذر 1401   21:05:53
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 هدف از ورود به این استاندارد ها چیست (ترجمه استاندارد با رعایت ملاحظات بومی و یا تدوین استاندارد جدید با رویکرد فعال )؟
هدف از ورود به این استانداردها و یا سایر استانداردهای ملی بنا به وظیفه قانونی سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ظرفیت سازی استفاده از استانداردها و روش‌های مطلوب تایید شده موجود در آنها در سطوح مختلف جامعه می باشد. استانداردها منحصر به تعیین شاخص های کیفی و کمی کالاها نبوده بلکه دامنه گسترده‌تری دارند به عنوان مثال سیستم‌های مدیریت در حوزه‌های امنیت اطلاعات، امنیت و تاب آوری، مدیریت ریسک، مدیریت انرژی، اقتصاد،ضد رشوه، تطابق و....می باشد. سازمان ملی استاندارد موظف به ترویج و گسترش و ظرفیت سازی برای اجرای آنها می باشد. در این راستا سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان پشتوانه علمی و به منظور ارائه استانداردها جهت ارجاع توسط سازمانهای دخیل در امر مقابله با فساد، به افزایش شفافیت کمک می کند. در حال حاضر این کارگروه برای تدوین استانداردهای حوزه حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی و  مقابله با فساد می باشد که استانداردهای موجود ابتدا باید مورد تایید ذینفعان قرار‌گرفته و در صورت نیاز با اعمال تغییرات بر اساس منافع و مصالح به استانداردملی تبدیل شود و سپس مقررات ملی بر اساس این استاندارد با نظر ذینفعان تدوین و اجرایی شود.