چهارشنبه 9 آذر 1401   20:12:40
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 چه تدابیری را در نظر است که  استاندارد یا مقررات ملی مورد بحث دچار آسیب نشود؟
  • آگاهی بخشی و آشنایی با استانداردها و شیوه کار‌برد آنها
  • تدوین استانداردملی جامع با لحاظ کردن مواضع کشور
  • برگزاری برنامه های آموزشی لازم برای بستر سازی نحوه اجرای مقررات ملی
  • مشارکت دهی ذینفعان در بررسی و تدوین استانداردها و مقررات ملی
  • تلاش در راستای شناسایی مشکلات اجرایی و انعکاس آن برای بهبود سطح استاندارد ملی و بین المللی