چهارشنبه 9 آذر 1401   21:16:20
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 جایگاه استاندارد در موضوع تدوین مقررات ملی موضوع مورد بحث چیست ؟
سازمان ملی استاندارد حسب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد  مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات می باشد. یکی از مسیرهای نظارت برحسن اجرای استانداردها، بهره‌گیری از استانداردهای ملی در تدوین مقررات(ملی و فنی) و نظارت برحسن اجرای استانداردهای ملی در ساختار مدیریتی سازمان‌ها ( دولتی خصوصی و عمومی ) می باشد. تدوین استانداردهای ملی در حوزه خدمات، مدیریت و استفاده از الگوهای استاندارد و ترویج شیوه های مطلوب توسط سازمان ملی استاندارد، جزو ماموریت های سازمان می باشد.