چهارشنبه 9 آذر 1401   20:01:22
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 آیا رویکرد سازمان  در موضوع مورد بحث کارگروه جنبه توصیه ای دارد ؟
با توجه به ماموریت ها و وظایف، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع تدوین و نشر استانداردهای ملی و آموزش و ترویج استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور می باشد. بدین منظور و برای ظرفیت سازی در جامعه در راستای شناخت از دغدغه های واقعی، منافع و مصالح کشور علاوه بر نشر استاندارد موظف به زمینه سازی برای مشارکت ذینفعان و توانمند سازی ذینفعان می باشد. اساسا استاندارد ها در تمامی حوزه ها جنبه توصیه ای و راهنما داشته مگر آنکه با پیشنهاد سازمان وتصویب شورای عالی استاندارد اجباری شده یا به واسطه و ارجاع در قوانین و مقررات جنبه الزامی و قانونی پیدا کند. لذا، رویکرد سازمان ، تدوین استانداردملی حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد با حضور همه گروه های ذی ربط در کارگروه  و استفاده از آن در مقررات ملی به منظور دستیابی به شیوه های مناسب، پیشگیرانه و موثری در امر کاهش فساد و افزایش عملکرد و سلامت اقتصادی در بنگاهها و سازمان ها و دستگاه های اجرایی می باشد.