چهارشنبه 9 آذر 1401   20:48:18
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 آیا در پیش‌نویس استاندارد‌ملی تهیه شده از مقررات موجود استفاده شده است؟
 با توجه به روال تدوین استانداردهای ملی،کلیه پیش نویس‌های استاندارد ملی ابتدا ترجمه شده و سپس با نظر اعضای گروه و بارعایت موارد ذکر شده نظیر الزامات قانون، منافع و مصالح‌ ملی، مذهب و مسایل اقلیمی در صورت وجود مصداق، بهینه می‌شود. در حال حاضر پیش‌نویس موجود برگرفته از استاندارد‌ملی سیستم مدیریت ضد رشوه و الباقی پیش‌نویس استانداردهای ذی‌ربط می باشند که به منظور تصمیم‌گیری برای تدوین استاندارد ملیِ برگرفته شده از این4 استاندارد که در جدول2 مشخصات آنها آمده است(تدوین یک استاندارد تجمیعی) تهیه شده و حسب نظر و سیاست گذاری های کارگروه، موارد مورد نظر به آن افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است بنا به دلیل تاسیس کارگروه با رعایت روال تنظیم‌گری مقررات ملی از محتوای این استاندارد جامع حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد با مشارکت اعضای محترم کارگروه، نسبت به تدوین مقررات ملی مرتبط اقدام می شود.

جدول -استاندارد های ملی  مورد استفاده در اجرای مقررات ملی حکمرانی سازمانی سلامت اقتصادی مقابله با فساد
ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد نوع استاندارد
1 37000 حکمرانی در سازمان ها - راهنمایی ملی ( پیش نویس)
2 37001 سیستم مدیریت ضدّ رشوه – الزامات به‌همراه راهنمای کاربرد ملی
3 37002 سیستم های مدیریت سوت زنی- دستورالعمل ها ملی ( پیش نویس)
4 37301 سیستم‌های مدیریت تطابق(با قوانین و مقررات) ملی ( پیش نویس)