چهارشنبه 9 آذر 1401   20:53:34
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 مراجع بین المللی  در حکمرانی خوب سازمانی
استانداردهای بین المللی زیر به عنوان استانداردهای مرجع در حوزه حکمرانی خوب سازمانی می باشد.
جدول 1- استاندارد های بین المللی کمیته فنی حکمرانی سازمانی
عنوان استاندارد به انگلیسی شماره استاندارد
Governance of organizations –Guidance ISO 37000
Anti-bribery management systems —Requirements with guidance for use ISO37001
Whistleblowing management systems — Guidelines ISO37002
Compliance management systems — Requirements with guidance for use ISO37301