چهارشنبه 9 آذر 1401   21:39:01
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 تعریف مقررات ملی
مقرراتی که جنبه الزامی داشته و در راستای منافع جامعه تدوین و اجرا می‌شود. محتوای تخصصی مقررات ملی به‌صورت مستقیم به یک یا چند استاندارد یا به بند‌هایی از یک/چند استاندارد به عنوان شاخص های روال انجام کار ارجاع داده می‌شود. سازمان ملی استاندارد در زمینه نظارت بر حسن اجرای استانداردهای ملی و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در مقررات ملی به جهت حفظ حقوق همه ذینفعان مسئولیت دارد.