چهارشنبه 9 آذر 1401   19:58:34
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 اصول کار تدوین استاندارد های ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی چگونه است؟
اصول کار تدوین استاندارد ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  بر پایه ارزش های محوریِ اجماع نظر ذینفعان و متخصصان، در دسترس بودن اطلاعات و شفافیت فعالیت ها برای ذینفعان وحفظ منافع ملی و رای دهی به مدارک (روال‌های تعریف شده مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی) می‌باشد. با توجه به رویکرد استاندارد سازی که بر اساس ارتقاء منافع جامعه درحوزه‌های اقتصاد، سلامت، ایمنی، امنیت و تاب آوری، تجارت و خدمات می باشد، کسب نظر ذینفعان در رابطه با محتوای استانداردهای ملی و بین المللی و هم رایی و اتفاق نظر ایشان در انعکاس نظر کشور از مهم‌ترین مسائلی هست که با انجام درست آن، اهداف کاری سازمان ملی استاندارد ایران محقق می شود.