چهارشنبه 9 آذر 1401   21:31:41
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 استاندارد ملی چیست ؟
مدرکی است بر پایه مراجع بین المللی، منطقه ای یا ملی سایر کشورها و یا پژوهش‌محور که با اجماع نظر ذینفعان و در راستای منافع و مصالح ملی و در انطباق با مذهب رسمی کشور، آداب و سنت، امنیت، ایمنی و شرایط اقلیمی کشور به تصویب می‌رسد.