چهارشنبه 9 آذر 1401   21:37:35
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 استاندارد بین المللی چیست ؟
مدركي است كه حاصل اجماع نظر و تصويب گروه‌هاي مربوط به تمامي كشورهاي عضو براي دستيابي به نظم بهينه در زمينه‌اي معين، با هدف ارتقاي منافع جامعه بر مبناي نتايج تثبيت شدة علمي، فناوري و تجربه تهيه مي‌شود.