چهارشنبه 9 آذر 1401   21:47:15
استاندارد سیستم مدیریت ضد رشوه ISO 37001 مترجم : کیوان دخت پیر محمدی 
تعداد صفحات : 8 صفحه

دانلود