چهارشنبه 9 آذر 1401   21:38:19
استاندارد ISO37000اولین بهینه گزینی بین المللی حکمرانی خوب سازمانی منبع : برگرفته شده از سایت ISOTC309
 تعداد صفحات:  4 صفحه
دانلود