چهارشنبه 9 آذر 1401   22:05:22
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 شیوه ارزیابی استاندارد ملی و مقررات ملی  حکمرانی خوب، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد  به چه صورت است ؟
همه استانداردها شامل رویه‌های ارزیابی انطباق هستند که در مورد استانداردهای مدیریتی این موضوع به صورت جداگانه با استانداردهای مرتبط مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. استاندارد ملیِ نظام ارزیابی این مجموعه به موازات تدوین این استاندارد جامع نیز تدوین خواهد شد. شیوه ارزیابی می‌تواند ارزیابی داخلی و یا ارزیابی توسط شخص ثالث یا همان نهاد گواهی کننده باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مقررات ملی با ارجاع به این استاندارد ملی جامع نوشته می‌شود از همان رویه‌ی ارزیابی سیستم پیروی می‌کند.