چهارشنبه 9 آذر 1401   20:17:58
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 رویکرد پیشنهادی سازمان در قبال استانداردهای موضوع مورد بحث  چیست؟
 • تهیه و تدوین  استاندارد در قالب تعریف اجزا و ساختار حکمرانی سازمانی متناسب با شرایط و قوانین کشور و بهره گیری از استانداردهای سیستم مدیریت ضد رشوه ، سیستم مدیریت سوت زنی و  سیستم مدیریت تطابق در اجرای صحیح خواسته های حکمرانی خوب سازمانی؛
 • تهیه و تدوین مقررات ملی حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد؛
 • توانایی اندازه گیری میزان انطباق آنچه که اجرا شده با مقررات ملی تدوین شده؛
 • استفاده از شیوه های مطلوب سنجش بلوغ حکمرانی؛
 • تعیین آموزش های لازم  برای توانمند سازی سازمانها؛
 • تدوین یک سیستم مدیریت جامع حکمرانی خوب سلامت اقتصادی و مقابله با فساد متناسب با مقررات ملی مربوطه؛ 
 • تعیین شیوه ممیزی سیستم تعریف شده در مقررات ملی؛
 • بازنگری و ارتقاء دوره ای مقررات ملی مطابق با نتایج عملیاتی آن؛
 • متناسب سازی نتایج ممیزی تطابق قوانین و الزامات با خواست سازمانهای نظارتی در راستای بهره گیری مناسب؛
 • هماهنگی سیستم های مدیریت ضد رشوه و سیستم مدیریت سوت زنی با معیار های موجود در نهاد های ناظر و بالعکس در راستای ارتقاء فعالیت ها؛
 • ایجاد اندیشکده حکمرانی خوب سازمانی استاندارد‌سازی در راستای دریافت بازخوردهای ذی نفعان در امور استاندارد و اجرایی شدن حکمرانی خوب در سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان اخلاق مدار ، پایبند به قانون، ضد فساد و دوستدار پیشرفت پایدار ایران اسلامی؛
 • سیاست گذاری در حوزه افزایش توانمندی های سازمانها در زمینه اجرای مقررات ملی؛
 • معرفی و شناسایی سایر استانداردهای مرتبط با موضوع و همگام کردن آن با رویکرد کارگروه نظیر انتشار آزاد داده ها، مدیریت تعارض، حکمرانی سازمانی و امنیت اطلاعات، سیستم مدیریت ریسک، مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی؛
 •   استفاده از توان و ظرفیت کارگروه در معرفی کارشناسان خبره جهت مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در راستای بیان موضع کشور بر اساس منافع و مصالح و نیازهای مغفول مانده در پیش نویس استانداردهای بین المللی؛
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی حکمرانی سازمانی،سلامت اقتصادی و مقابله با فساد  با همکارای نهادهای ذی ربط در راستای تبصره 1 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛