چهارشنبه 9 آذر 1401   20:19:41
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 آیا تابع اهداف برای این مسیر تعریف شده است؟
تابع اهداف می تواند ، تعیین و ترویج شیوه های پیشگیرانه مقابله با فساد در بستر حکمرانی خوب سازمانی با اجرای سیستم‌های مدیریت ضد‌رشوه، سیستم مدیریت سوت زنی، سیستم مدیریت تطابق باشد.ضمن آنکه اهداف بلند‌مدت و کوتاه‌مدت می‌تواند بر اساس سند راهبردی و خط مشی هر سازمان تدوین و اجرایی شود.