چهارشنبه 9 آذر 1401   21:49:06
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 آیا سازمان ملی استاندارد صلاحیت تدوین مقررات و تنظیم گری را دارد؟
در راستای مسئولیت و ماموریت سازمان، سازمان ملی استاندارد ایران به استناد تبصره 1 و 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی،  موظف به ترویج استانداردها و استفاده از استانداردهای مرجع در تنظیم مقررات فنی و ملی به منظور گسترش نفوذ استانداردها در جامعه می باشد که منجر به استفاده از روال های تایید شده و حاصل اجماع صاحب نظران (استانداردها) در تنظیم مقررات خواهد شد. براساس نظام ملی تنظیم گری نیز همه ارکان دولت می توانند در امر تنظیم گری مشارکت داشته باشند که در این موضوع نقش سازمان ملی استاندارد به لحاظ ماهیت کاری و اعتبار استانداردها به عنوان یک سند ملی که براساس نتایج تثبیت شده علمی نوشته شده است باید اثر‌بخش‌تر باشد تا دستگاهها و شرکت های خصوصی عمومی و دولتی با بهره گیری از استانداردها ضمن کاهش هزینه و زمان، به جای پیاده سازی روش‌های تایید نشده و منسوخ از استانداردهای ملی بهره‌گیری نمایند. مجدداً تاکید می شود استانداردها بر پایه نتایج علمی تثبیت شده تهیه و تدوین شده اند و شاخص ها، ویژگیها و حدود تعریف شده در آن صحه گذاری شده و طی روال دوره ای بررسی استانداردها، بر اساس اجماع نظرات ذینفعان قابل بهبود و ارتقاء می باشند.