چهارشنبه 9 آذر 1401   21:28:41
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 آیا رویکرد سازمان ملی استاندارد ،پیشنهاد به قانونگذار برای وضع قانون جدید است؟
اصولا سازمان ملی استاندارد ایران، بنا به وظایف قانونی، خود را مکلف به اعلام ترویج  رویه های استاندارد در تعیین شاخص ها در رویه های ارزیابی، سنجش و تنظیم مقررات در راستای اثر بخشی خدمات و شفافیت فعالیت ها و توجه و تمرکز بر نظر همه ذی نفعان با استفاده از استانداردهای ملی در حوزه های کالا،خدمات عمومی وفرایند های کاری و  مدیریتی می داند.  رویکرد سازمان در این کارگروه استفاده از توان تخصصی و علمی اعضای محترم کارگروه و گروه های زیر مجموعه، برای تدوین یک استاندارد تجمیعی حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد و در نهایت استفاده از این استاندارد ملی در تدوین مقررات ملی و به منظور استقرار رویکرد پبشگیرانه استاندارد در دستگاههای دولتی و خصوصی برای بهبود روشها، افزایش مشارکت‌ها، افزایش شفافیت، کاهش فساد، کاهش هدر رفت منابع و افزایش سلامت اقتصادی می باشد.