چهارشنبه 9 آذر 1401   20:49:00
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 با وجود قوانین و مقررات متعدد در رابطه با فساد و سلامت اداری دلیل ورود سازمان ملی استاندارد در عرصه سلامت اقتصادی و مقابله با فساد چیست؟
سازمان ملی استاندارد ایران به استناد مواد 3 و 7 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد، مکلف به گسترش و ترویج استاندارد و نظارت بر حسن اجرای آنها در راستای بهبود شرایط و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و محصولات می باشد. با وجود توسعه دامنه استاندارد‌سازی در حوزه‌های مدیریتی استفاده از این استانداردها در تنظیم مقررات به منزله استفاده از رویه تایید شده و علمی می باشد که با اجماع نظر ذینفعان منجر به تنظیم مقرراتی می‌شود که  از کارایی و اثر بخشی بالایی برخوردار است و علاوه بر مدیریت زمان و هزینه، شامل شاخص های قابل اندازه‌گیری و مقایسه در سطح ملی و بین المللی می باشد. لازم به ذکر است استانداردهای ملی و بین المللی جنبه اختیاری و تشویقی داشته که در اثر اجباری شدن یا استفاده در مقررات جنبه الزامی می گیرند.
افزایش آگاهی، فرهنگ سازی و شفاف سازی فرایند ها و فعالیت ها به همراه استقرار روش های پیشگیرانه و شناسایی نقاطی که شائبه تعارض منافع داشته یا گلوگاه های فساد می باشند، باعث رعایت قوانین و قواعد و جاری و ساری شدن آنها و کاهش جرایم می شود. الزام دستگاهها به تطابق عملکرد خود با قانون و نظارت سیستمی بر فرایند افشاگری فساد، بررسی گزارش‌ها در این زمینه، اطلاع رسانی و مشارکت دهی ذینفعان در سیاستگذاری‌ها، از رویه های توصیه شده در این استانداردها می باشد که با رویکرد پیشگیرانه خود ضمن تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و کاهش تخلفات، مصادیق تخلف را نیز مشخص کرده و بر مبنای آن قوانین بازدارنده و تنبیهی به صورت دقیق‌تری اعمال خواهند شد. تدوین استاندارد یا مقررات ملی در حوزه حکمرانی خوب سازمانی، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد به هیچ وجه به منزله ورود به نظام تقنینی و قضایی نبوده بلکه به عنوان ترویج یک راهنمای توصیه‌ای می باشد که می تواند به عنوان مرجع در قوانین و تنظیم مقررات مورد عمل قرار گیرد. هدف اصلی حکمرانی خوب سازمانی، ارتقای تصمیم‌گیری صحیح توسط رهبران و به سود ذینفعان می باشد. با توجه به دغدغه‌های قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی، شرکت‌های دولتی و خصوصی در امر ارتقای سطح حکمرانی سازمانی و افزایش شفافیت، سلامت اقتصادی و مقابله با فساد، سازمان ملی استاندارد برآن است که با بهره‌گیری از این استانداردها و در راستای وظایف قانونی خود، روال های تایید و استاندارد شده مطابق شرایط ذکر شده برای تدوین استاندارد ملی را انجام داده و در اختیار سازمانها قراردهد.