چهارشنبه 9 آذر 1401   22:04:45
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 مزیت استفاده از استانداردها چیست؟
با توجه به اینکه استانداردها اسناد علمی با نتایج تثبیت شده و حاصل اجماع متخصصان وذینفعان می باشند استفاده از آنها بر سایر روشها به دلایل زیر برتری  دارد:
 • ارتقای کیفیت؛
 • کاهش قابل توجه هزینه ها؛
 • افزایش رضایت مشتری؛
 • دستیابی به بازارهای جدید؛
 • ارتقاء بهره وری؛
 • کاهش ضایعات؛
 • اطمینان از کیفیت، ایمنی و قابل اتکا بودن محصول یا خدمت یا فرایندها؛
 • ارتقاء ضریب ایمنی و سلامت؛
 • استفاده بهینه از منابع ملی؛
 • فراهم نمودن بستر پیشرفت متوازن؛
 • افزایش صادرات؛
 • کاهش تأثیرات سوء بر محیط زیست
و در نهایت استاندارد یک سند ملی قابل ردیابی و رو به بهبود است. لازم به ذکر است اثرات استفاده از استانداردهای ملی در حوزه خدمات به لحاظ مدیریت زمان و هزینه و استفاده از شاخص های تایید شده، کارایی و اثر بخشی مناسبی دارد و به همین دلیل میزان اقبال به استفاده از این گروه از استانداردها رو به فزونی است .